Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – DZ.U. UE L nr 119, str.1) informuję, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowe „ASTPOL” Joanna Witos, ul. Oleska 121, 45-231 Opole, NIP: 7540009646, REGON: 530899237, email: biuro@astfloor.pl.
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy;zawarcia i realizacji umowy;w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą(art. 6 pkt b europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
 • Państwa dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim, nie są sprzedawane ani nie podlegają wymianie w celach marketingowych. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia naszych usług. Do takich podmiotów należą banki realizujące płatności lub kancelarie prawnicze zajmujące się windykacją długów oraz dochodzeniem naszych roszczeń.
 • Państwa dane nie są przekazywane państw trzecich.
 • Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i zrealizowania umowy.

Przetwarzamy następujące dane:

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu;
 • informacje na temat płatności i historię płatności;
 • informacje na temat zamówień

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Uzyskane dane osobowe niezbędne dla realizacji celów wskazanych w pouczeniu, należą do kategorii tzw. danych zwykłych.

 • Na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926) dane osobowe klientów, którzy dokonali u nas zakupu przechowujemy dla celów księgowych przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym klient dokonał ostatniego zakupu.
 • Mają Państwo prawo:
 • do dostępu do danych. Prosimy o kontakt z nami:biuro@astfloor.pl a informację o tym, które Państwa dane przetwarzamy otrzymacie Państwo na swój email;
 • do przenoszenia danych. Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Państwa zgody lub zawartej umowy, macie Państwo prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Państwa lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane;
 • do poprawienia swoich danych;
 • do usunięcia danych, za wyjątkiem sytuacji, gdy macie Państwo otwarte zamówienie, macie Państwo nieuregulowany dług a jeśli dokonaliście Państwo jakichkolwiek zakupów to zachowamy Państwa dane w celach księgowych;
 • do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, chyba że zaistnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności;
 • do ograniczenia przetwarzania, jeśli przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z prawem;
 • do zgłoszenia skargi w organie nadzorczym, jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych
Do góry